Phát hiện 1 loài thực vật mới cho khoa học thuộc họ Chùm gởi